Vedtægter

Dansk Laryngologisk Selskab

Danish Laryngological Society

VEDTÆGTER

 

 

Vedtægter

dls.foreningssider.dk

 

 

§ l Selskabets navn og formål

 

Stk. l.

Selskabets navn er Dansk Laryngologisk Selskab. ( DLS )

Stk. 2.

Selskabets formål er:

- at samle læger med interesse for laryngologi og foniatri,

- at virke til fremme af dansk laryngologi og foniatri,

- at virke til fremme af fagets videnskabelige og praktiske vilkår,

- at fremme samarbejdet med nordiske eller andre parallelle udenlandske

selskaber.

 

§ 2 Selskabets virkeområde

 

Selskabets virkeområde er at belyse og diskutere:

- laryngologiske og foniatriske emner,

- diagnosticering og behandling af benigne lidelser inden for det

laryngologiske og foniatriske fagområde,

- diagnosticering af tumorer i larynx og behandling af præmaligne og TI

maligne tumorer, i samarbejde med relevante faglige organisationer.

 

§ 3 Selskabets medlemskreds

 

Stk. 1.

Som ordinært medlem kan optages enhver læge med interesse for laryngologi,

der er medlem

af Dansk Selskab for Otolaryngologi,- Hoved,- og Halskirurgi.

 

Stk. 2.

Som ekstraordinært medlem kan optages enhver læge, der ikke er medlem af

det under stk. 1 nævnte selskab. Medlemskabet er betinget af bestyrelsens

godkendelse.

 

 

Stk. 3.

Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

 

Stk. 4.

Som æresmedlem kan udnævnes en person der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig indsats inden for laryngologi og foniatri i Danmark.

Indstilling af personer til æresmedlem skal altid ske til bestyrelsen som suverænt afgør om den enkelte er berettiget til at bære prædikatet æresmedlem.

Hæderen/udnævnelsen foretages på førstkommende generalforsamling.

Æresmedlemmer er kontingent fri, har stemmeret på generalforsamlinger og deltager vederlagsfrit i foreningens arrangementer/årsmøder

 

§ 4 Generalforsamling

 

Stk. 1.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes inden 4 måneder efter regnskabsårets

afslutning.

Stk.3.

Generalforsamling afholdes på et af bestyrelsen udpeget sted i Danmark og

indkaldes med

mindst 4 ugers varsel. Samtidig indkaldes forslag, der ønskes optaget på

dagsordenen.

 

Stk. 4.

Forslag, der ønskes optaget som punkter på dagsordenen skal fremsendes til

formanden senest

2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

 

Stk. 5.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling fremsendes til foreningens

medlemmer senest en uge før afholdelse af generalforsamlingen og skal

omfatte:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.

5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

6. Valg af formand

7. Valg af øvrige medlemmer og af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Stk. 6.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme

varsel, som den ordinære generalforsamling. Ekstraordinær

generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller

efter begæring af mindst 1/3 af selskabets medlemmer. I begæringen skal

dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives. Når begæring

er indgivet til bestyrelsen, skal denne senest 4 uger efter modtagelsen

indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 7.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder

forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes

behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dens resultater. Afstemning sker ved

håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer,

at afstemningen skal ske skriftligt.

Stk. 8.

Hvert medlem har på generalforsamlingen en stemme.

På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har

været optaget i dagsordenen og ændringsforslag hertil. Stemmeafgivningen

kan ske ved skriftlig fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, med

mindre nærværende vedtægter bestemmer andet.

Stk. 9.

Generalforsamlingens beslutning om ændring af selskabets vedtægter eller

om selskabets opløsning kræver 2/3 flertal af de på generalforsamlingen

afgivne stemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af selskabets

samlede stemmer.

Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, men mindst 2/3 af de

afgivne stemmer er for et forslag om vedtægtsændring, herunder opløsning,

indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne

generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne

stemmer - uden hensyn til de mødendes antal - stemmer for forslaget.

I tilfælde af selskabets opløsning træffer generalforsamlingen efter

bestyrelsens indstilling afgørelse om, hvorledes der skal forholdes med

selskabets formue.

Stk. 10.

Der skal føres et beslutningsreferat af det på generalforsamlingen

passerede. Referatet underskrives af dirigenten og udsendes til samtlige

medlemmer senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 5 Selskabets bestyrelse

 

Stk. 1.

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges af

generalforsamlingen for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingen vælger yderligere 2 suppleanter for et år ad gangen,

der tiltræder i tilfælde af vedvarende vakance blandt bestyrelsens

medlemmer. Suppleanter kan genvælges.

Generalforsamlingen kan vælge medlemmer til at repræsentere selskabet

overfor myndigheder eller i selskaber i ind, og udland. Ved særligt

hastende opgaver kan bestyrelsen udpege 1 repræsentant og 1 suppleant

herfor.

Stk. 2.

Bestyrelsen konstituerer sig i forbindelse med første bestyrelsesmøde

efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 3.

Bestyrelseshvervet er ulønnet, med mindre generalforsamlingen bestemmer

andet.

Stk. 4.

Bestyrelsen afholder møder så ofte formanden eller to medlemmer af

bestyrelsen finder det

Nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er

til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde

af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Der skal føres et beslutningsreferat over det på bestyrelsesmøderne

passerede. Referatet underskrives af bestyrelsen senest på næstfølgende

bestyrelsesmøde.

 

§ 6 Selskabets tegningsbestemmelse

 

Selskabet tegnes overfor tredjemand af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer

i forening.

 

§ 7 Kontingent

 

Stk. 1.

Det enkelte medlem er pligtigt at betale et af generalforsamlingen fastsat

årligt kontingent for medlemskab af selskabet.

 

Stk. 2.

Kontingentet forfalder til betaling efter bestyrelsens nærmere anvisning

indenfor de første to måneder efter afholdelse af ordinær

generalforsamling.

Et medlem, der er i restance til selskabet, har ikke stemmeret på

generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til bestyrelsen.

 

§ 8 Medlemmernes hæftelse

 

I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for selskabets

forpligtelser andet end med deres andel i selskabets formue.

 

 

§ 9 Selskabets formue

 

Et medlem kan ikke ved sin udtræden af selskabet gøre krav på udbetaling

af nogen del af

selskabets formue, lige så lidt som andele i denne formue kan gøres til

genstand for særskilt retsforfølgning.

 

§ 10 Regnskab og revision

 

Stk. 1.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Første regnskabsår løber dog fra selskabets stiftelse til den 31. december

2002.

Stk. 2.

Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af

bestyrelsen. Selskabets midler skal indsættes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 3.

Generalforsamlingen vælger for 1 år ad gangen en revisor, der ikke må være

medlem af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4.

Regnskabet skal af revisor være revideret så betids, at regnskabet med

revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til

ordinær generalforsamling.

----

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er

bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse

disse, men bestyrelsen skal dog fremlægge sagen til godkendelse ved

førstkommende ordinære generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender,

skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

----

Vedtaget på stiftende generalforsamling i Roskilde, den 24. oktober 2002 og revideret 2015

 

 

 

 

 

 

----

 

Tema for årsmødet 2019

 

 

Recurrence Parese

 

Mødet + selskabets generalforsamling

afholdes d. 25. og 26. januar 2019

på Hotel Park, Milling Hotels, Middelfart